Vedtægter for Skovlegepladsens Støtteforening

1. Foreningens navn er Skovlegepladsens Støtteforening, Fanø

2. Foreningens formål er:

 • at arbejde for at fastholde og sikre en høj standard på Skovlegepladsen til glæde for såvel lokale som turister
 • at arbejde på at gøre legepladsen tilgængelig for flest mulige.
 • at sikre at indsamlede og sponsorerede midler alene går til drift, vedligeholdelse og nye initiativer på skovlegepladsen.

3. Som medlem kan optages alle, der ønsker at støtte foreningens drift og formål.

4. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i maj måned.

 • På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som består af 4 personer valgt blandt støtteforeningens medlemmer.
 • Derudover udpeges et medlme af grundejerforeningerne i sommerhusområderne på Fanø.
 • 5 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med henholdsvis 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år.
 • Endvidere vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 • Alle de valgte skal være myndige.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv forretningsorden.
 • Der kan nedsættes arbejdsgrupper.
 • Formanden tegner foreningen.
 • Naturstyrelsen, Blåvandshuk (NS) har i bestyrelsen en observatør, der deltager uden stemmeret.

5. Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling ved annoncering med mindst 14 dages varsel i Fanø Ugeblad. Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, revisor og suppleant for denne.
 5. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 6. Eventuelt. Her kan ikke foretages afstemninger.

6. Foreningen opsætter indsamlingsbøsse på skovlegepladsen med information, afsender og formål, som bl. a. vil være betaling for rengøring af toiletterne.

 • Foreningen forestår tømning af indsamlingsbøssen, bankforretninger m.v.
 • Foreningen kan foreslå ændringer og forbedringer på skovlegepladsen og kan efter aftale med NS søge sponsoratstøtte til disse forslag.
 • Indsamlede midler må kun anvendes til legepladsens drift og vedligeholdelse efter aftale med NS.
 • Foreningen indgår en skriftlig aftale med NS, som bl.a. udstikker de retningslinjer, der er for arbejdet på og omkring skovlegepladsen.

7. Foreningen kan nedlægges, hvis 2/3 af samtlige medlemmer ønsker dette. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen inden 30 dage indkalde til en ny generalforsamling, hvor nedlæggelsen kan ske, hvis 2/3 af de fremmødte ønsker det. Foreningens midler skal i så fald tilfalde NS. Eventuelt gæld er NS uvedkommende.

8. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af NS. (godkendt pr. mail 5/5-09) Godkendt på generalforsamling i Skovlegepladsens Støtteforening d. 6/5-09 og tilrettet 7/5-12, efter at Skov- og Naturstyrelsen har skiftet navn til Naturstyrelsen.